KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

OSKAR MAKİNA İNŞ.VE SAN. DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, “veri sorumlusu” sıfatıyla Oskar Makina İnşaat Sanayi ve Dış Tic.Ltd.Şti.(“Şirket”), Kanun’un 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla Kişisel Verilerinizin hangi kapsamda işlenebileceğini işbu Aydınlatma Metni ile çalışan/iş başvurusu yapanlar, müşteri, tedarikçi ve şirketimiz ile ilgili tüm şahısların bilgi ve incelemesine sunmaktadır.

A-Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

Şirketimiz tarafından toplanan Kişisel Verileriniz KVKK öngörülen temel ilkelere uygun olarak KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında  farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere ve mevzuata dayanarak toplanmaktadır.Kişisel Verileriniz  işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

B-Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Oskar Makina tarafından aşağıda yer alan amaçlarla işlenebilmektedir:

Oskar Makina’nın yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve Şirket politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için Şirket’imizin iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi, ticari itibarın ve oluşturduğu güvenin korunması;

Oskar Makina’nın kısa, orta ve uzun vadede ticari iş stratejilerinin belirlenmesi, planlanması ve uygulanması;

Oskar Makina’nın insan kaynakları(çalışan/işbaşvurusu yapan) faaliyetlerinin tasarlanması ve yürütülmesi ve icrasına destek olunması;

Oskar Makina ile  iş ilişkisi içerisinde olunan gerçek kişilerin ticari ve hukuki emniyetinin sağlanması;

Kişisel verilerinizin Şirket’imiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere, www.oscar.biz.tr internet adresinden ulaşabileceğiniz “Oskar Makina İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Ltd.Şti.” Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası”nda yer verilmiştir.

C-Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılacağı

Toplanan kişisel verileriniz; KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Oskar Makina tarafından aşağıda yer alan amaçlarla; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılabilmektedir;

Oskar Makina’nın yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve Şirket politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi;

Şirket’imizin iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi, kısa, orta ve uzun vadede ticari politikalarının tespit edilmesi, planlanması ve uygulanması;

İnsan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanması ve yürütülmesi, iş ilişkisi içerisinde olunan gerçek kişilerin ticari ve hukuki emniyetinin sağlanması temini amaçlarıyla;
iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel verilerinizin Şirket’imiz tarafından aktarılması konusunda detaylı bilgilere, www.oscar.biz.tr internet adresinden ulaşabileceğiniz “Oskar Makina İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Ltd.Şti.” Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası”nda yer verilmiştir.

D-Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

(d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.oscar.biz.tr internet adresinde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu kullanarak iletebilirsiniz.

Şirket, talebin niteliğine göre talebinizi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak talep edilen işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kanun’un 13. Maddesi kapsamında tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 


OSKAR MAKİNA İNŞAAT SANAYİ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI (pdf)
OSKAR MAKİNA İNŞ.SAN.VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU (pdf)